วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ท่านพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนา “หนึ่งครูสอนดี สอนเก่ง หนึ่งนวัตกรรม” (One Ideal Teacher One Teaching Innovation) ดูแลการดำเนินงานโดย นางสุทินธรณ์ ปานวัชราคม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ นางกัญจน์ณิชา อัครปรีชาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะครูจาก อ.จักราช อ.ห้วยแถลง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.โชคชัย และ อ.หนองบุญมาก ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2