วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ท่านพิเชษฐ์ นนท์พละ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ด้วยนวัตกรรม SLC (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ นำโดย นางสาวดุจดาว ทิพย์มาตย์ ผู้อำนวยการกลุุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ลำปาง เขต 1 สพป.อ่างทอง เขต 1 สพป.ขอนแก่น เขต 3 สพป.ขอนแก่น เขต 4 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 และสพป.หนองคาย เขต 1 จำนวน 99 ท่าน โดยผู้มีเกียรติที่ร่วมให้การต้อนรับ ประกอบด้วย นายภิญโญ กันหา
รองผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 2 นางจันจิรา
นนท์พละ นักทรัพยากรบุคคล นางสุทินธรณ์ ปานวัชราคม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางภคมน เอื้อมเก็บ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ฯ นางนีรนุช ชามน้อย ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายฯและผู้นำชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน อำเภอห้วยแถลง สพป.นครราชสีมา เขต 2