วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธาน และบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยบรรยายในหัวข้อเรื่อง บทบาท อำนาจ หน้าที่ ของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูฯ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาฯ เฉลิมพระเกียรติ 1 และ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชสีมาวิยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา