รายงานการประเมินโครงการ

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานสะเต็มศึกษา โรงเรียนบ้านสระมะค่า
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ผู้ประเมิน นางธนิตา ปัดตาเทสัง

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสระมะค่า
ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2562 – 2563

รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

ผู้วิจัย : ธนิตา ปัดตาเทสัง
ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2563