วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 นายสากล พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือนไขโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา สำหรับผู้ดูแลระบบ CCT Admin โรงเรียน โดย แบ่งการประชุมเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 คือ อำเภอโชคชัย และ ห้วยแถลง ณ หอประชุมบุญหลายราตรีฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2