ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านบุกระโทก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST Model
ผู้ประเมิน นางรมิตา สีมาพล
ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา พ.ศ. 2564

ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ โดยใช้รูปแบบ 4 T Model โรงเรียนบ้านบุกระโทก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ชื่อผู้วิจัย นางรมิตา สีมาพล
ปีที่ทําวิจัย 2564