ในวันที่ 15 ก.ย. 2565 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 มอบหมายให้ นางภคมน เอื้อมเก็บ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางคุณาลักษณ์ สกุลวรรณ์บวร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และตัวแทนกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโบายและแผน ในการเข้าร่วมการตรวจราชการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

และนโยบายความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัย

และบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1. ความปลอดภัยของนักเรียน

2. Active Learning

3. โครงการอาหารกลางวัน

ตัวแทน รร.ชุมชนวัดรวง นำเสนอโครงการอาหารกลาวงวัน

1.นายประสิทธิ์ เดชครอง ผอ.รร.ชุมชนวัดรวง

2.นางสาวดาวเรือง ขึงโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ

3.นางเรณู ถุนนอก ครูชำนาญการพิเศษ

ณ สพม.นครราชสีมา