วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มอบหมาย นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องกองแก้ว (ตึก1 / ชั้น3) โรงแรมแคนทารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา