วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย น.ส.ดวงนภา ขาวสุข นายธิติวุฒิ นาคุณทรง นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อติดตามการดำเนินงาน และให้แนวทางในการพัฒนางานด้านต่างๆ ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2