วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.ดวงนภา ขาวสุข นายธิติวุฒิ นาคุณทรง นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เข้าพบ นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอจักราช เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและปรึกษาหารือข้อราชการด้านการศึกษา ณ ที่ว่าการอำเภอจักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา