วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2565 เพื่อมอบนโยบายในการบริหารการศึกษา โดยมีการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นที่นักเรียน มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ครูมืออาชีพ และหน่วยงานที่มีนวัตกรรม/เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงความปลอดภัยที่เป็นจุดเน้นสำคัญจาก สพฐ. เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบ และมอบโล่รางวัลสถานศึกษาและบุคลากรที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอผลงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา พร้อมด้วย น.ส.ดวงนภา ขาวสุข นายธิติวุฒ นาคุณทรง ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และศึกษานิเทศก์ แจ้งข้อราชการสำคัญ ติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆ ณ โคราชฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา

****รูปภาพทั้งหมด สามารถรับชมและดาวน์โหลดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/VxzJ3ZpXwCamFXZE8