วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานในการประชุมจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย น.ส.ดวงนภา ขาวสุข นายธิติวุฒิ นาคุณทรง ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2