วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ หอประชุม 25 ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อ.จักราช จ.นครราชสีมา