วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารในโครงการ CONNEXT ED ติดตามกิจกรรม “การถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยสู่การเลี้ยงไหมแบบครบวงจร” ณ ห้องประชุมหนองม่วงหวาน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา