วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานในการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างครั้งที่ 1 / 2565 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2