วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มอบหมาย นางคุณาลักษณ์ สกุลวรรณ์บวร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพครู ให้คำปรึกษาด้านอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มาเป็นวิทยากร ในการบรรยาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนจักราชวิทยา ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา

** รูปภาพ สามารถรับชมและดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/C3SwegYGqqRrncWYA