วันศุกร์, สิงหาคม 23โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2562

ขอความกรุณาให้ท่านประเมินความพึงพอใจ ต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ที่ผ่านมา ในช่วงปีงบประมาณ 2562 ในด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล บริหารทั่วไป และการให้บริการเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการ ด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน ต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจ ชุดที่ 1

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารจัดการของ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ปี 2562

=> ดูผลการประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ชุดที่ 2
ประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน แต่ละกลุ่มงาน ปี 2562

ร่วมประเมินการให้บริการของ จนท. สำนักงานในแต่ละกลุ่ม ตามที่ท่านเคยได้เข้ารับบริการ  โดยเลือกจากรายการนี้ 

1. กลุ่มอำนวยการ

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล

3. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

5. กลุ่มนโยบายและแผน

6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ICT

8. กลุ่มกฎหมายและคดี

9. กลุ่มพัฒนาข้าราชการครูฯ

=> ดูผลการประเมิน

ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการแต่ละกลุ่มงาน

คู่มือ/แผนปฏิบัติการ

คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ

คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ

คู่มือการให้บริการ-กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการให้บริการ-กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานบุคคล

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานบุคคล

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือราชการ

ระบบงาน และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

WordPress Lightbox