วันจันทร์, มิถุนายน 1โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2562

ขอความกรุณาให้ท่านประเมินความพึงพอใจ ต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ที่ผ่านมา ในช่วงปีงบประมาณ 2562 ในด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล บริหารทั่วไป และการให้บริการเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการ ด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน ต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจ ชุดที่ 1

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารจัดการของ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ปี 2562

=> ดูผลการประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ชุดที่ 2
ประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน แต่ละกลุ่มงาน ปี 2562

ร่วมประเมินการให้บริการของ จนท. สำนักงานในแต่ละกลุ่ม ตามที่ท่านเคยได้เข้ารับบริการ  โดยเลือกจากรายการนี้ 

1. กลุ่มอำนวยการ

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล

3. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

5. กลุ่มนโยบายและแผน

6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ICT

8. กลุ่มกฎหมายและคดี

9. กลุ่มพัฒนาข้าราชการครูฯ

=> ดูผลการประเมิน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ข่าวทุน : การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าวทุน : การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าว สกสค : การเปิดรับสมัครสมาชิก ชพค และ ชพส กรณีพิเศษ และการสนับสนุนการศึกษาบุตรหลานสมาชิกตาม MOU กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ข่าว สกสค : การเปิดรับสมัครสมาชิก ชพค และ ชพส กรณีพิเศษ และการสนับสนุนการศึกษาบุตรหลานสมาชิกตาม MOU กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ข่าวอบรม : การอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 4

ข่าวอบรม : การอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด

ข่าวประกวด : การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563

ข่าวประกวด : การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563

คู่มือ/แผนปฏิบัติการ

วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2562

วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2562

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2562

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2562

แผนปฏิบัติการ โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการ โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คู่มือประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

คู่มือประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ

คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ

หนังสือราชการ

ระบบงาน และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

WordPress Lightbox