วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 2 มอบหมาย ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด อ.เฉลิมพระเกียรติ และเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วย นางจิดาภา โลหะพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ การนี้ นายสรายุทธ กล้าไพรี ผอ .กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นายโกวิท ทรวงโพธิ์ นางสาวจิตอารีย์ ปัญญาแจ้งสกุล สิบเอกหญิงอนงค์ เป็นกระโทก และนางสาวรัชนีวรรณ คงเป็นนิจ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อ. เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

** รูปภาพ สามารถรับชมและดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/yCE5qdZ9oeLQKSvm8