การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ครั้งที่ 10/2566 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 โดยมี ดร.นัยนา ตันเจริญ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมภูวดลวิวัฒน์ ชั้น 2 สพป.นครราชสีมา เขต 2 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

https://photos.app.goo.gl/gk3EvJsamq98vpdAA