การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่ศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ อ.จักราช จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565