สพฐ.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference โดยท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน

สพป.นครรราชสีมา เขต 2 นำโดยท่านพิเชษฐ์ นนท์พละ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยท่านรองไพรฑูรย์ การเพียร ท่านรองภิญโญ กันหา ท่านรองดวงนภา ขาวสุข รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ สพป.นครราชสีมา เขต 2